wonkidsclub20@gmail.com
0707717745
Follow:

11 Thời kỳ# Tiêu đề
1 [Thời kỳ Các Vua - 1] ĐA-VÍT ĐƯỢC XỨC DẦU LÀM VUA
2 [Thời kỳ Các Vua - 2] ĐA-VÍT VÀ GÔ-LI-ÁT
3 [Thời kỳ Các Vua - 3] VUA Ê-XÊ-CHIA CẦU NGUYỆN KHẨN THIẾT
4 [Thời kỳ Các Vua - 4] VUA GIÔ-SI-A YÊU MẾN LỜI CHÚA